Mateřská škola Křesetice

Zápis do MŠ

Vážení rodiče,

zápis do mateřské školy proběhne letos vzhledem k mimořádnému opatření bez osobní účasti dětí a  zákonných zástupců.

Termín zápisu: od 2.5. do 16.5.2020

Vyplněnou žádost (tiskopis žádosti najdete ve složce Dokumenty), kopii rodného listu dítěte a potvrzení o řádném očkování dítěte  můžete doručit některým z těchto způsobů:
  • na e-mail školy (zs.kresetice@cmail.cz) - žádost musí být opatřena elektronickým podpisem žadatele
  • do datové schránky školy (b48merw)- žádost musí být opatřena elektronickým podpisem žadatele
  • poštou
  • vhodit do poštovní schránky před školou

Doložení řádného očkování dítěte – tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce by neměl navštěvovat osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a současně doloží kopii očkovacího průkazu (prostou kopii, není nutné ověření).  V případě, že dítě nebylo očkováno, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

Podpis zákonného zástupce

Podrobnější informace k zápisům do MŠ najdete na stránkách MŠMT:

http://www.msmt.cz/opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021